Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Thứ năm - 12/08/2021 14:00 27 0

Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ xây dựng Kế hoạch số 66-KH/BTGTU, ngày 5/8/2021 về công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, tôn giáo trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, gồm: tuyên truyền làm rõ vai trò, tầm quan trọng, vị trí chiến lược của vấn đề dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp cách mạng của đất nước; quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước ta về công tác dân tộc, tôn giáo. Khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng là bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; chống kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi; nghiêm trị mọi âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của Nhân dân; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng với nhau và bình đẳng trước pháp luật; đoàn kết tôn giáo gắn với đoàn kết dân tộc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của tôn giáo; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm minh những đối tượng lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ, phá hoại đoàn kết tôn giáo và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nói chung và những chính sách, pháp luật có tính đặc thù, chuyên sâu; kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo, gồm: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 14/8/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc; Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới; Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 120/2010/QH14 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc dân tộc thiểu số lần thứ II; những quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Phản ánh kết quả công tác dân tộc, công tác tôn giáo thời gian qua, trong đó tập trung làm rõ những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa vùng dân tộc và miền núi, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có đạo; phản ánh sự chủ động, tinh thần tự lực cánh sinh, nỗ lực vươn lên vượt khó của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; giá trị tốt đẹp, đóng góp của tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, không để kẻ xấu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý, giải quyết kịp thời, khéo léo, linh hoạt, đảm bảo sự nghiêm minh của luật pháp đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không đúng quy định; cổ vũ, khích lệ đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của đất nước và của địa phương.

Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 58-KH/BTGTU, ngày 30/6/2021 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đồng bào tôn giáo Cao Đài trên địa bàn Thị xã năm 2021, nhằm nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo Cao Đài hiểu rõ và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo Cao Đài hoạt động theo phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Biểu dương các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý tình huống phát sinh và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Biểu dương, nhân rộng bài học kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Tôn vinh, biểu dương vai trò đóng góp của đồng bào dân tộc đối với sự phát triển cộng đồng, xã hội; các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo trong tuyên truyền, vận động giáo dân sống "Tốt Đời, Đẹp Đạo", đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, đất nước.

Đấu tranh, phê phán những biểu hiện vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo, như: hoạt động dân tộc, tôn giáo trái pháp luật (tuyên truyền "tà đạo", kích động đồng bào có đạo chống đối chế độ, kích động tư tưởng "ly khai tự trị" trong đồng bào dân tộc…); các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng việc xử lý hoạt động dân tộc, tôn giáo vi phạm pháp luật để kích động quần chúng; vu cáo, xuyên tạc Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; bóp méo sự thật về tình hình dân chủ, bình đẳng dân tộc, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam... nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay4,418
  • Tháng hiện tại61,401
  • Tổng lượt truy cập1,029,150
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây