Hòa Thành triển khai công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2022

Thứ tư - 09/02/2022 11:00 41 0

Hòa Thành triển khai công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại;  tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia  năm 2022

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, dự báo tình hình thế giới có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, phức tạp và quyết liệt hơn. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn. Cục diện Biển Đông bước sang giai đoạn mới với những diễn biến phức tạp trên cả thực địa và các mặt trận pháp lý, ngoại giao, tuyên truyền. Các nước có yêu sách ở Biển Đông tiếp tục thể hiện thái độ kiên quyết trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích trên biển. Hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến biển, đảo của Tổ quốc là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng cùng hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh đầu tư mạnh về biển, làm giàu từ biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, an ninh ổn định.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần đưa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến công tác tư tưởng, công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại đi vào cuộc sống. Tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; khơi dậy mạnh mẽ và nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy ý chí độc lập, tự cường, lòng tự tôn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy sức mạnh nội sinh, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, thể hiện được tính chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình của đất nước, của tỉnh; quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Qua đó, củng cố sự đồng thuận xã hội, tranh thủ cao nhất sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế; duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược của đất nước, của tỉnh trong những năm tiếp theo. Khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, góp phần củng cố và nâng cao hơn nữa uy tín, vai trò, vị thế Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, đặc biệt là về các vấn đề chủ quyền biển đảo, biên giới lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, việc thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2022 là nhiệm vụ đặc biệt, vừa cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách, phức tạp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước và của địa phương, qua đó, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về "Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045".  Khẳng định quan điểm của Đảng ta là "kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định và phát triển", góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của mọi người dân Việt Nam, tạo sức mạnh nội sinh, động lực bảo vệ và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Khẳng định tầm quan trọng của duy trì hoà bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên biển Đông, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ, cũng như thúc đẩy sự đồng thuận, nhất trí về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và Luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, qua đó, tạo được mặt trận công luận ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến lợi ích của ta. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam để hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền. Khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.  Nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đối với tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước láng giềng, góp phần củng cố môi trường hoà bình, ổn định phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 nhằm bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước đối với công tác biên giới trên đất liền. Thông tin khẳng định nỗ lực và quyết tâm giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn đọng, tiến tới xây dựng hoàn chỉnh tuyến biên giới trên đất liền hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển giữa Việt Nam với các nước láng giềng. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

          Nội dung tuyên truyền cần nghiêm túc, tích cực cụ thể hoá, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 85-KL/TW, ngày 19/8/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với cộng đồng quốc tế; Qyết định số 362/QĐ-TTg, ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; Quyết định số 2013/Q9-TTg, ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Đề án của Chính phủ, Bộ, Ngành có liên quan đến công tác biển, đảo nói chung và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam nói riêng; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền Theo dõi, nắm thông tin tình hình quốc tế, khu vực, khu vực Biển Đông. Chủ động tuyên truyền, định hướng khi có vụ việc phức tạp xảy ra liên quan đến tình hình biển, đảo; không để lan toả thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, kích động biểu tình, gây rối, bạo loạn trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh phản bác, gỡ bỏ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, lợi dụng vấn đề biển, đảo để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chế độ. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về biển, đảo trên địa bàn. Đa dạng hoá các phương thức, hình thức tuyên truyền, đặc biệt là trên không gian mạng. Phát huy các hình thức tuyên truyền theo hướng dễ đọc, dễ hiểu, thu hút người đọc, dễ lan tỏa, như: xây dựng video clip, Infographic; tiếp tục phát huy các hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các tác phẩm nghệ thuật. Động viên, khuyến khích những người có uy tín của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, trưởng ấp, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, tôn giáo; cán bộ, chiến sỹ các đồn biên phòng tích cực tham gia công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, biên giới. Tăng cường giới thiệu, thông tin về nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bao gồm: những thành tựu trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn học, nghệ thuật; giá trị đặc sắc văn hóa, truyền thống, tiềm năng của Việt Nam và của địa phương.

            Các cấp uỷ, chính quyền cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới, nhất là theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản liên quan, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng trong tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; tạo sự đồng thuận cho công tác phân giới, cắm mốc, công tác quản lý biên giới trên đất liền. Đổi mới, đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền, trong đó, chú trọng tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội, tuyên truyền bằng các ngoại ngữ, tiếng dân tộc nhằm tuyên truyền đối ngoại về công tác biên giới trên đất liền. Tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các lực lượng tuyên truyền nhằm thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thích ứng thực tiễn, đặc biệt chú trọng vai trò của trưởng ấp, khu phố, người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc các tôn giáo bằng các phương pháp, hình thức tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19.

                                                                                                                                                                                                                            Thanh Vi-BTG Thị ủy

 

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,031
  • Tháng hiện tại176,581
  • Tổng lượt truy cập856,637
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây