Ban Tuyên giáo

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hòa Thành họp đột xuất tháng 6/2021

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hòa Thành họp đột xuất tháng 6/2021

 •   08/06/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Chiều 03.6, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hòa Thành họp đột xuất tháng 6/2021 về nội dung giới thiệu nhân sự bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 và nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn.
Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

 •   04/06/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Công văn 262-CV/TU, ngày 02/6/2021 về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam

 •   01/06/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 80-CV/BTGTU, ngày 31/5/2021 về gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941- 6/6/2021). Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐ.PBGDPL) thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi viết tháng 5 (Chủ đề: Phòng, chống tham nhũng)

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (HĐ.PBGDPL) thị xã Hòa Thành phát động cuộc thi viết tháng 5 (Chủ đề: Phòng, chống tham nhũng)

 •   04/05/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành và sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thiết thực hưởng ứng ""Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam"" năm 2021; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã phát động tham gia cuộc thi viết (Chủ đề: Phòng, chống tham nhũng)
Ý nghĩa lịch sử ngày Giải phóng Miền nam 30/4

Ý nghĩa lịch sử ngày Giải phóng Miền nam 30/4

 •   29/04/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

 •   29/04/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/4/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 72-CV/BTGTU về sao gửi tài liệu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ban Tuyên giáo Thị ủy giới thiệu toàn văn Đề cương.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam

 •   27/04/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19

 •   26/04/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

 •   23/04/2021 06:10:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG QUÝ I/2021

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG QUÝ I/2021

 •   23/04/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Internet và mạng xã hội

Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Internet và mạng xã hội

 •   02/03/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026” * Số 02-QĐ/BTC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tây Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Internet và mạng xã hội ----- - Căn cứ Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 01/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; - Căn cứ Kế hoạch số 11-KH/BTGTU, ngày 25/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Internet và mạng xã hội; - Căn cứ Quyết định số 17-QĐ/BTGTU, ngày 25/02/2021 của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Internet và mạng xã hội; - Xét đề nghị của Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Internet và mạng xã hội. Điều 2. Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Nội dung, Tổ Thư ký - Kỹ thuật Cuộc thi; Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin công tác tuyên giáo, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cá nhân, tổ chức liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký. Nơi nhận: - Như Điều 2, - Lãnh đạo Ban, - Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. TRƯỞNG BAN Kiêm TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI (đã ký) Nguyễn Thị Xuân Hương THỂ LỆ Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Internet và mạng xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 02-QĐ/BTC, ngày 26/02/2021 của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi) I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI - Tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; động viên các tầng lớp nhân dân phát huy trách nhiệm công dân, phát huy dân chủ, tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định. - Tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp sức vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. - Cuộc thi được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh biết, tham gia. II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh. Thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ Nội dung, Tổ Thư ký - Kỹ thuật và công chức, người lao động, thân nhân công chức, viên chức, người lao động các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh không được tham gia Cuộc thi. III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, CÁCH THỨC THAM GIA CUỘC THI 1. Hình thức thi Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại chuyên mục “Thi tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh.dcs.vn/). 2. Thời gian thi - Cuộc thi được tổ chức 1 tháng/kỳ, từ ngày 03/3/2021 - 15/5/2021. Tổng kết, trao giải trước ngày 23/5/2021. - Thời gian thi mỗi tháng được tính từ 00 giờ ngày 03 của tháng và kết thúc lúc 23 giờ 59 phút ngày 02 của tháng kế tiếp. Riêng Cuộc thi tháng 5/2021 bắt đầu từ 00 giờ ngày 03/5/2021 và kết thúc lúc 23 giờ 59 phút ngày 15/5/2021. 3. Cách thức thi Người tham gia Cuộc thi sử dụng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế theo bộ đề có sẵn. Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài tối đa 20 phút, bao gồm các thao tác sau: a. Đăng nhập tham gia - Bấm vào ảnh bìa (banner) chuyên mục “Thi tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh.dcs.vn/). Hoặc bấm vào ảnh bìa chuyên mục Cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Tây Ninh (https://www.tayninh.gov.vn/); Báo Tây Ninh điện tử (http://www.baotayninh.vn); Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh (ttv11.vn), các website, trang thông tin điện tử, các trang, nhóm mạng xã hội Facebook của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. - Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu tại website của Cuộc thi. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét, trao giải và gửi giải thưởng qua đường bưu điện. Người dự thi có thể tham gia thi nhiều lần. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. - Bấm vào ô “Bắt đầu thi” và trả lời các câu hỏi. b. Trả lời câu hỏi - Mỗi tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra một số câu hỏi trắc nghiệm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh qua các nhiệm kỳ. Mỗi câu hỏi gồm nhiều đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng. Người dự thi lựa chọn một trong số các đáp án. - Dự đoán số lượt trả lời đúng bằng cách điền vào ô “Dự đoán”. - Bấm vào ô “Hoàn thành” để kết thúc phần thi. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ tất cả các câu hỏi và có dự đoán số lượt trả lời đúng. 3. Nguyên tắc trao giải Người được trao giải là người trả lời đúng tất cả các câu hỏi và dự đoán chính xác nhất số lượt trả lời đúng. Một người có thể dự thi nhiều lần nhưng chỉ được trao 01 giải cho lần thi có kết quả cao nhất. - Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả lời đúng tất cả các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt trả lời đúng thì người có thời gian trả lời câu hỏi ngắn nhất sẽ được chọn để trao giải (thời gian trả lời câu hỏi được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc Cuộc thi tháng). - Trường hợp có nhiều người cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số lượt trả lời đúng, cùng thời gian trả lời câu hỏi thì giải thưởng được chia đều cho số người cùng trả lời đúng nêu trên. - Trường hợp số người đạt giải thấp hơn số giải thưởng của Cuộc thi tháng thì số giải chưa được trao sẽ được cộng dồn cho Cuộc thi tháng tiếp theo. 4. Tài liệu tham khảo - Tài liệu tham khảo Cuộc thi được đăng tải trên chuyên mục “Thi tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh. dcs.vn/). - Các văn bản liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp như: Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85; Luật Tổ chức Quốc hội số 57, tài liệu tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… - Các Văn kiện của Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh qua các nhiệm kỳ. - Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. * Trường hợp có sự không thống nhất về thông tin giữa các nguồn tư liệu thì căn cứ tài liệu tham khảo đăng trên chuyên mục “Thi tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh để xác định đáp án câu hỏi Cuộc thi. IV. GIẢI THƯỞNG Mỗi tháng có 11 giải thưởng được trao, bao gồm: - 01 giải Nhất: trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn đồng). - 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). - 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 700.000 đồng (Bảy trăm ngàn đồng). - 05 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng). Kết quả các Cuộc thi tháng được đăng trên chuyên mục “Thi tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh.dcs.vn/); các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, các website, trang thông tin điện tử, các trang, nhóm mạng xã hội Facebook của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức tổ chức Hội nghị tổng kết, trao Giấy khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và giải thưởng cho các cá nhân đạt giải Cuộc thi. V. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI - Hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan Cuộc thi: Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, số 32 đường Lê Lợi, Phường II, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.828920. - Hỗ trợ về kỹ thuật: + Điện thoại: 02763.811778 + Email: ttgsdh@tayninh.gov.vn. Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh, bổ sung Thể lệ để phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh (http://www.tayninh. dcs.vn/). BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm22
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay4,355
 • Tháng hiện tại144,609
 • Tổng lượt truy cập2,223,223
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây