Hòa Thành 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Thứ ba - 29/09/2020 08:00 27 0

Hòa Thành 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

Hòa Thành được công nhận là Thị xã ngày 01/02/2020, có 04 xã, 04 phường, 39 ấp (khu phố), nhân khẩu 36.865, dân số 147.666 người. Đảng bộ Thị xã có 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, được phân chia theo 05 loại hình tổ chức đảng, tổng số đảng viên hiện có là 3.449 chiếm 2,33% dân số... Hệ thống tổ chức bộ máy của Khối Dân vận, MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng ở Thị xã, cấp xã-phường, ấp (khu phố) và chi, tổ hội ở địa bàn dân cư đã hoàn chỉnh.

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và Quyết định số 4050-QĐ/TU, ngày 11/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Huyện ủy (nay là Thị ủy) ban hành Quyết định số 644-QĐ/HU, ngày 21/6/2010 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận nhiệm kỳ và tổ chức triển khai trong BCH Đảng bộ Thị xã, cán bộ chủ chốt, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy. Sau hội nghị triển khai, hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, hệ thống chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể huyện, Đảng ủy các xã, phường ban hành Quyết định về Quy chế công tác dân vận và tổ chức triển khai theo từng cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng. Kết quả triển khai được 77 cuộc có 1.176 cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham dự. Trong đó, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 58 cuộc, có 694 đảng viên tham dự.

            Đảng bộ Thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, Quyết định số 99-QĐ/TW chặt chẽ hơn, chất lượng hơn, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành các văn bản để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; trong đó, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, qua đó, nhằm thu thập, tiếp nhận thông tin để báo cáo, phản ánh với cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch,vững mạnh.

            Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Ban Thường vụ Thị ủy đã xây dựng các kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã (tháng 5/2019); Thực hiện quy định về số lượng cấp phó lãnh đạo, quản lý ở các tổ chức trong hệ thống chính trị: số lượng cấp phó của cơ quan Ban Dân vận và các Đoàn thể là 11đ/c (có 03 đơn vị có 02 cấp phó, 04 đơn vị có 01 cấp phó; đã giảm 04 cấp phó.

            Thị uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quy chế số 11-QC/TU, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về trách nhiệm của đứng đầu với cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được tổ chức chặt chẽ hơn trước, qua đó nắm được tình hình và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của Nhân dân thông qua hội nghị tiếp xúc đối thoại. Thị xã tổ chức cho 100% xã, phường thực hiện việc lắp đặt hòm thư để Nhân dân tham gia góp ý và phân công cán bộ thực hiện việc tiếp dân để tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin theo quy định; MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức góp ý trong hệ thống với nhiều hình thức khác nhau: góp ý trực tiếp, qua hội nghị, tọa đàm…

Ban Dân vận phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã thực hiện một số lĩnh vực như: phối hợp mở lớp tập huấn cho hơn 200 lượt đ/c là báo cáo viên ở các xã, thị trấn, tổ chức học tập quán triệt Quyết định số 290-QĐ/TW, Quyết định số 4050-QĐ/TU và Quyết định số 644-QĐ/HU về ban hành quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Trong 10 năm qua đã mở 20 lớp tập huấn tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã để bồi dưỡng cho hơn 1600 lượt cán bộ dân vận thị xã và cơ sở. Ban Dân vận Thị ủy thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở hoạt động, đúng theo tinh thần Hướng dẫn 01/HDLB-TC-DVTW của Ban Tổ chức và Ban Dân vận Trung ương. Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công 01 đồng chí UVTV làm Trưởng Ban Dân vận đồng thời làm Chủ tịch UBMTTQ thị xã, 03 đ/c Thị ủy viên làm trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội (đã luân chuyển 02 đồng chí từ tháng 12/2019: Hội LH Phụ nữ và Liên đoàn lao động).

Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết kịp thời và làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt QCDC ở các loại hình cơ sở, tiếp tục đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở vào thang điểm thi đua để xét chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Đã tổ chức 04 lần hội thi "Dân vận khéo" cấp thị, xã, phường, khen thưởng 32 tập thể, 78 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện nghiêm tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đây là việc làm thường xuyên, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức;

Ban Dân vận Thị uỷ phối hợp với Công an, Quân sự Thị xã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2021 đạt kết quả; mục đích về công tác dân vận, cấp ủy chính quyền, MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Khối Dân vận và Công an ở cơ sở được nâng lên. Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong xây dựng lực lượng đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

            Bộ máy Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ Thị xã đến các xã, phường thường xuyên được kiện toàn; từng bước thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, chức năng giám sát và vai trò phản biện xã hội từng bước được hoàn thiện. Hoạt động của Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng tiếp tục đổi mới và dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, mở rộng; hướng mạnh về cơ sở phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thường xuyên nắm chắc địa bàn cơ sở, kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc những vấn đề mới phát sinh; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Xây dựng và duy trì nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả, qua đó tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức hội, phát triển được 4.121 ĐVHV, tổng số ĐVHV toàn thị xã hiện có 93.944 ĐV, HV đạt 84,47% so với số lượng cần tập hợp (theo Nghị quyết 03-NQ/HU 80%).

Việc quản lý đoàn viên, hội viên chặt chẽ hơn sau khi rà soát, loại bỏ đoàn viên, hội viên "ảo". Công đoàn xây dựng được tổ chức cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng được quan tâm bồi dưỡng, đào tạo về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Sau khi tiếp thu Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 4050-QĐ/TU và thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Nhìn chung nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đối với công tác dân vận của Đảng được nâng lên. Đặc biệt là biết vận dụng một cách sáng tạo Quyết định của Trung ương, của tỉnh vào hoàn cảnh cụ thể đề ra chủ trương, biện pháp, công tác dân vận phù hợp với đặc thù của Thị xã có số đông là tín đồ theo các tôn giáo, từ đó tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn gắn liền với việc chăm lo cuộc sống và tâm tư tình cảm của Nhân dân để tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ban Dân vận thị ủy


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay3,130
  • Tháng hiện tại11,946
  • Tổng lượt truy cập884,839
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây