Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thị uỷ và Uỷ ban nhân dân Thị xã năm 2020

Thứ hai - 09/11/2020 10:00 681 0

Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thị uỷ và Uỷ ban nhân dân Thị xã năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/BDVTU-BCSĐUBND, ngày 27/02/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Ban Dân vận Thị ủy và Uỷ ban nhân dân Thị xã Hòa Thành xây dựng Kế hoạch 123-KH/BDV-UBND, ngày 17/3/2020 về phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện đến các cơ quan, ban, ngành Thị xã và UBND các xã, phường thực hiện công tác dân vận chính quyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Qua triển khai quán triệt ý nghĩa mục đích về công tác dân vận chính quyền, tạo sự chuyển biến tích cực từ thị xã đến cơ sở về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, phục vụ Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Ban Dân vận Thị ủy và UBND Thị xã phối hợp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận (bao gồm: công tác Mặt trận, các đoàn thể nhân dân; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác vận động các giai cấp, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài); đồng thời phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được 897 cuộc với 9.278 lượt lượt người tham dự, nội dung: tuyên truyền các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch 123-KH/BDV-UBND, ngày 17/3/2020 về phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020..; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương; khảo sát nắm tình hình các hộ nghèo, gia đình khó khăn, neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo điều kiện để các hộ nghèo vui xuân đón tết, vận động đóng góp hỗ trợ 10.499 suất quà, trị giá 5.052.100.000đ; vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc; chấp hành Luật Giao thông đuờng bộ; không tàng trữ, sử dụng pháo nổ; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn Thị xã.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Nhân dân, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Hòa Thành chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh", "Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tổ chức cho 33/33 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo đăng ký thực hiện tốt 6 tiêu chuẩn về "Cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh" và 15/15 cơ sở tôn giáo đăng ký thực hiện tốt 5 tiêu chuẩn về "Phát huy giá trị đạo đức tôn giáo vào thực tiễn xây dựng khu dân cư, ấp văn hóa" đạt loại xuất sắc; vận động quỹ "Vì người nghèo" được 1.798.702.098đ đạt 108,39% KH; xây dựng 15 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền 915 triệu đồng, đã bàn giao 12 căn, sửa chữa 08 căn nhà với số tiền 218 triệu đồng.

Việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân được thực hiện ở 02 cấp: cấp thị xã và xã, phường, thông qua đối thoại trực tiếp tạo môi trường dân chủ, cởi mở, người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ảnh, kiến nghị với thái độ tích cực, góp ý với tinh thần thẳng thắn, có trách nhiệm. Ngoài ra, việc giải quyết kịp thời các ý kiến của nhân dân thông qua đối thoại trực tiếp đã tạo niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn, yên tâm sản xuất, tích cực tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đối thoại, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền đã cơ bản giải đáp và làm rõ các nội dung được yêu cầu, có trên 90% số ý kiến được giải quyết tại các buổi đối thoại.

Các cơ quan chính quyền có sự chuyển biến khá tốt về công tác dân vận, triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 16-CTr/BDV-UBND giữa Ban Dân vận Huyện ủy (nay là Ban Dân vận Thị ủy) và Ủy ban nhân dân huyện (nay là UBND thị xã) về công tác dân vận, giai đoạn 2016-2021; phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với UBND phường Long Hoa và Ban tiếp công dân thị xã Hòa Thành. Nhiều đơn vị đã từng bước đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, trọng dân; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với việc thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", từ đó đã phát huy được sức mạnh khối dân vận-MTTQVN là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, ngày càng được củng cố hoàn thiện hơn, phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương. Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức thành nề nếp, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân kiến nghị được giải quyết kịp thời, chất lượng các kỳ họp được đổi mới, tính dân chủ hóa và trách nhiệm của từng đại biểu được tăng cường.

MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, tích cực tham gia phối hợp chính quyền, kịp thời giải quyết những nguyện vọng, bức xúc, các kiến nghị chính đáng của người dân góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện để MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động.

Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy vai trò, thực hiện giám sát có hiệu quả, tổ chức được 38 cuộc giám sát; sau giám sát đã kiến nghị đến các ngành chức năng 08 nội dung và được trả lời, giải quyết. Thông qua hoạt động trên, đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai sót, góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, có tác động tốt với đời sống chính trị, xã hội và nhân dân ở địa phương, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Về công tác tôn giáo, dân tộc: Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn đúng theo chương trình đăng ký, bảo đảm an ninh trật tự cho các tôn giáo tổ chức các lễ kỹ niệm, lễ Phật Đản. Tiếp tục thực hiện các chính sách đối với người dân tộc; đời sống người dân tộc Khmer khá hơn, số hộ nghèo và cận nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm, Đồng bào các dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm tạo điều kiện, tích cực sản xuất, ổn định cuộc sống, tham gia các phong trào vận động tại địa phương, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhìn chung cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã nâng cao nhận thức về sự phối hợp liên tịch giữa Dân vận-UBND là việc làm thường xuyên, lâu dài, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

 Công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước được tổ chức thực hiện thường xuyên; nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về công tác dân vận ngày càng được nâng cao, có trách nhiệm và gắn bó với nhân dân.

 

Nguyễn Thu


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay3,130
  • Tháng hiện tại12,131
  • Tổng lượt truy cập885,024
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây