Hòa Thành Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”

Thứ ba - 29/09/2020 19:00 66 0

Hòa Thành Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”

Thị xã Hòa Thành có diện tích tự nhiên 8.292,94 ha; có 4 phường và 4 xã, với 39 ấp (khu phố), với 147.666 nhân khẩu; trong đó hơn 90% hộ theo tôn giáo Cao Đài, có nội ô Tòa Thánh là Trung tâm tôn giáo Cao Đài và có Trung tâm Thương mại Long Hoa là đầu mối phân phối hàng hóa của tỉnh.

Tình hình kinh tế - xã hội của thị xã phát triển toàn diện trên cả 03 lĩnh vực: Thương mại-dịch vụ, công nghiệp-xây dựng và nông nghiệp, mức tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, ngân sách cân đối ổn định, huy động các nguồn lực cho đầu tư và phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, các chính sách xã hội được đảm bảo thực hiện tốt; tình hình tư tưởng của đại bộ phận các tầng lớp nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

Sau khi tiếp thu Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) và Công văn số 921-CV/TU, ngày 28/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp", Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Thành (nay là Ban Thường vụ Thị ủy Hòa Thành) đã ban hành Công văn số 30-CV/HU, ngày 30/10/2015 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 114-KL/TW trong toàn Đảng bộ. Các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trong toàn thị xã đều tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả, triển khai trong cán bộ đảng viên được 93 cuộc có 2.725/2.874 đảng viên tham dự, (149 đồng chí miễn công tác và sinh hoạt Đảng), đạt 100%; trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân được 764 cuộc, với 42.130 lượt người tham dự.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị  quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác dân vận; hàng năm đều xây dựng Nghị quyết về công tác dân vận để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị thực hiện có hiệu quả và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thông qua các mô hình, cách làm hiệu quả. Cấp ủy lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, phát huy thực hiện công tác dân vận trong công tác bầu cử, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan về tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu, nhất là trong quá trình giới thiệu, lấy ý kiến nơi công tác, nơi cư trú của ứng cử viên, hiệp thương và bầu cử.

Trong 5 năm qua, các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản Trung ương, địa phương đã kịp thời triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; công tác giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân đạt trên 99%, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm; cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước Nhân dân trong quá trình thực thi công vụ.

Để thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020, đã đưa nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên vào nghị quyết; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) về cải cách hành chính trong Đảng; đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng "nói đi đôi với làm", "nói ít làm nhiều"; đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội của cấp ủy Đảng. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình đột phá về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, gắn kết chặt chẽ với xây dựng chính quyền điện tử; đồng thời xác định "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" là trọng điểm cải cách hành chính.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành, công tác quản lý và sử dụng tài sản công, công tác cán bộ của các cơ quan, đơn vị. Hàng năm, tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc thảo luận, bàn bạc xây dựng hệ thống quy chế, quy định; lấy ý kiến góp ý về các phương pháp tổ chức, hoạt động, lề lối làm việc, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức. Duy trì hiệu quả hoạt động đường dây nóng, hòm thư góp ý tại các cơ quan từ thị xã đến xã, phường nhằm tiếp thu, xử lý những thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh. Tạo điều kiện cho MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 1.895 kỳ tiếp công dân theo lịch, tiếp 1.327 lượt, 1.010 người dân, trong đó: Tại Ban Tiếp công dân thị xã: Lãnh đạo thị xã tiếp dân 101 kỳ, tiếp 516 lượt, 364 người dân; Cán bộ tiếp dân thường xuyên 109 lượt, 184 người dân. Tại các cơ quan, ban ngành thị xã: Thủ trưởng tiếp 348 kỳ 111 lượt, 112 người. Tại UBND các xã, phường: Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 1.113 kỳ, tiếp 510 lượt, 347 người dân; cán bộ tiếp dân thường xuyên 126 lượt, 126 người dân. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số đơn tiếp nhận: 1.138 đơn đã được giải quyết đạt 100%.

Công tác cải cách hành chính trong những năm qua, có những chuyển biến tích cực như: chất lượng thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" của thị xã được nâng lên, quy trình giải quyết công việc được đổi mới hợp lý hơn, giảm phiền hà cho công dân và tổ chức; hoạt động bộ máy hành chính của thị xã được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp theo hướng tinh gọn, đảm bảo theo quy định, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có bước phát triển rõ rệt, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức được xem trọng, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, biên chế và kinh phí quản lý hành chính mang lại hiệu quả; việc tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại được quan tâm, triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng bằng nhiều cách làm mới, hiệu quả thu hút đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia góp phần thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng phát động. Tính đến nay, toàn thị xã có 7/7 xã, đạt 100% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Thị xã Hòa Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quy định của Trung ương. Tuyên truyền, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; phát huy tinh thần yêu nước, thực hành dân chủ, tạo ra phong trào hành động cách mạng của toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Phát hiện, bồi dưỡng kỹ năng vận động Nhân dân cho những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tạo điều kiện để họ tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự lan tỏa, sức sống của công tác dân vận trong tình hình mới.

Nguyễn Thu -Ban Dân vận thị ủy


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm10
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay1,027
  • Tháng hiện tại38,006
  • Tổng lượt truy cập2,653,685
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây