Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích tại phường Long Thành Trung

Thứ sáu - 14/04/2023 08:43 107 0

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng  đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích tại phường Long Thành Trung

                Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số  108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư  45/2017/TT-BTC;

Căn cứ thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày  30/12/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý;

          Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của Ủy ban nhân đân thị xã Hòa Thành về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với khu đất 205.610,1 m2 thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày  23/03/2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc phê duyệt điều chỉnh phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày  04 tháng 4 năm 2023 của UBND Thị xã Hòa Thành về việc phê duyệt điều chỉnh giá khởi điểm để đấu giá cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý;

Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung thông báo đến các đơn vị, công ty về việc lựa chọn đơn vị tổ chức Đấu giá cho thuê đất nông nghệp thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý như sau:

I. Tên, địa chỉ đơn vị có đất đấu giá cho thuê:

           Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung.

      Địa chỉ: Số 18, đường 31 đường Phạm Hùng, khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

 

II. Tên, vị trí đất, diện tích, giá khởi điểm và hình thức đấu giá cho thuê:

  1. Tên đất: Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý.
  2. Vị trí đất cho thuê:  khu phố Long Trung, phường Long Thành Trung.
  3. Diện tích đất cho thuê: 03 vị trí đất gồm:

- Vị trí 1: gồm 60 thửa (kèm phụ lục 1)

- Vị trí 2: gồm 47 thửa (kèm phụ lục 2)

- Vị trí 3: gồm 65 thửa (kèm phụ lục 3)

            4. Giá khởi điểm:

-Vị trí 1: 103.571.990 đồng/năm

-Vị trí 2: 101.293.120 đồng/năm

-Vị trí 3: 105.790.360 đồng/năm

5.  Hình thức đấu giá: Đấu giá cho thuê đất thu tiền hằng năm.

6. Thời hạn sử dụng đất cho thuê: 03 năm kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất.

7. Mục đích sử dụng đất: trồng lúa

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Tổ chức đấu giá tài sản đăng ký để được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu theo Phụ lục I bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá của Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

45

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)    

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

 

 

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng

2

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18

2.1

Dưới 20%

10

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

18

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

 

 

5

3.1

Dưới 03 năm

3

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3

4.1

01 đấu giá viên

1

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3

7.1

Dưới 03 nhân viên 

2

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3

5

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5

1

Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có Giấy Cam kết không vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản, phối hợp tốt với các phiên đấu giá trước đã thực hiện và đánh giá các tiêu chí khác phù hợp của loại tài sản này.

 

2

2

Có kinh nghiệm thực hiện việc tổ chức đấu giá cho  QSDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất (đính kèm biên bản đấu giá và hợp đồng đã thực hiện trong năm 2022)

 

2

3

Cung cấp đầy đủ bảng kê, các hợp đồng tổ chức đấu giá tài sản đã ký với các đơn vị đấu giá tài sản là QSDĐ để giao đất có thu tiền SDĐ hoặc cho thuê đất năm 2022.

1

        Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

 Thời gian nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp trực tiếp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích (Trong giờ hành chính).

 Địa điểm nộp hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung.

        Địa chỉ: Số 18, đường 31 đường Phạm Hùng, khu phố Long Chí, phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá phải trình bài rõ
ràng, khoa học, trình tự và tự chấm điểm cho các tiêu chí lựa chọn nêu tại mục 4
của thông báo này.

Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung sẽ thông báo công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản https://dgts.moj.gov.vn và có văn bản liên hệ tới tổ chức đấu giá được lựa chọn.

Liên hệ qua: - Ông Thái Thanh Triển, PCT-UBND phường: ĐT: 0938.356.311

                     - Ông Lê Chí Thành, ĐC- XD phường: ĐT: 0916.672.402

Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung thông báo đến các tổ chức đấu giá biết và đăng ký./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay6,309
  • Tháng hiện tại133,773
  • Tổng lượt truy cập3,299,214
TIM HIEU CCHC
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây