THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích UBND phường Long Thành Trung quản lý.

Thứ sáu - 21/04/2023 16:31 125 0

THÔNG BÁO  Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích UBND phường Long Thành Trung quản lý.

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích UBND phường Long Thành Trung quản lý.

Căn cứ Thông báo số 25/TB-UBND ngày 14/4/2023 của UBND phường Long Thành Trung về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích UBND phường Long Thành Trung quản lý;

Căn cứ biên bản họp xét lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích ngày 20/4/2023 của Tổ đánh giá, lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất công ích (đất trồng lúa) phường Long Thành Trung.

Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung thông báo kết quả việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý như sau:

I. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM

TT

NỘI DUNG

TRUNG TÂM DVĐGTS

TÂY NINH

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

KHẢI HƯNG

 

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

22

22

 

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11

11

 

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6

6

 

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

5

 

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8

8

 

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4

4

 

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

4

 

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

2

 

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

0

0

 

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

1

 

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

22

 

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4

4

 

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố gi á thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá , số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

4

 

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

 

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

4

 

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

3

 

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

3

 

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

28

28

 

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

2

3

 

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2

 

 

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

 

3

 

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

 

 

 

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

 

 

 

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

 

   

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm ( Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản cùng loại đã thực hiện).

12

10

 

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

 

10

 

2.2

Từ 20%) đến dưới 40%

 12

   

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

 

 

 

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

 

 

 

2.5

Từ 100% trở lên

 

 

 

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

5

5

 

3.1

Dưới 03 năm

 

 

 

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

 

   

3.3

Từ 05 năm trở lên

5

5

 

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

2

1

 

4.1

01 đấu giá viên

 

1

 

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

 

 

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

 

 

 

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên)

3

3

 

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

 

 

 

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3

3

 

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

 

 

 

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề , trừ thuế giá trị gia tăng

2

2

 

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2

2

 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

 

 

 

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

 

 

 

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

 

 

 

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

2

3

 

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2

 

 

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

 

3

 

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

0

1

 

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

5

 

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

 

 

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

 

   

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5

5

 

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

4

5

 

1

Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có trụ sở  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có Giấy Cam kết không vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản, phối hợp tốt với các phiên đấu giá trước đã thực hiện và đánh giá các tiêu chí khác phù hợp của loại tài sản này.

2

2

 
 

2

Có kinh nghiệm thực hiện việc tổ chức đấu giá thanh lý tài sản với Cơ quan CSĐT - Công an Tây Ninh (đính kèm biên bản đấu giá hoặc hợp đồng đã thực hiện trong 12 tháng gần nhất)

2

2

 

3

Cung cấp bảng kê nhiều nhất các hợp đồng tổ chức đấu giá tài sản đã ký với các đơn vị đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đát có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đát năm 2022

0

1

 
 

Tổng số điểm

81

82

 

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

 

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

Đủ điều kiện

 

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 

 

 

II. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng.

* Địa chỉ:

- Trụ sở chính: 09, tỉnh lộ 6, An Hòa, Trãng Bàng, Tây Ninh.

- Chi nhánh: Số 159 Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, Tp Tây Ninh

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:   82 điểm

Trên đây là thông báo kết quả việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Long Thành Trung quản lý.

 

 

                                  

                                                                                                              

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay6,113
  • Tháng hiện tại151,039
  • Tổng lượt truy cập3,316,480
TIM HIEU CCHC
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây