Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung

Thứ tư - 23/09/2020 07:00 674 0

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2020 của Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân phường Long Thành Trung đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả đạt được như sau:

Về công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và kiểm soát TTHC:

- UBND phường ban hành, triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 đến cán bộ, công chức, ngành trực thuộc. Đồng thời, đã tổ chức triển khai các văn bản như: Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định 09/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Hòa Thành về việc ban hành kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020...

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC trong lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế và kịp thời xem xét giải quyết, đề xuất, kiến nghị về trên những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên phường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về cách ghi hồ sơ, cách sử dụng mạng xã hội Zalo có kết nối đến Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh để biết thông tin về cách thức nộp hồ sơ hoặc phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo. Tổ chức đối thoại với lãnh đạo Đảng, nhà nước về công tác cải cách hành chính, kết hợp tuyên truyền cải cách hành chính cho đoàn viên, thanh niên về quy trình giải quyết TTHC qua Zalo, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, bưu chính công ích, cách thức tra cứu, nộp hồ sơ TTHC, cách thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo...Tuyên truyền các thông tin về hoạt động cải cách hành chính của địa phương, các văn bản liên quan... trên cổng thông tin của thị xã, nhóm Zalo, Facebook phường.

- Triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách phường tham gia Hội thi. Kết quả: có 22/22 cán bộ, công chức và 08 người hoạt động không chuyên trách tham gia.

Về cải cách thể chế: Ban hành kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường. Trong 9 tháng không có ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về Cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ:

- Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch với các thủ tục như: xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai tử, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở; lĩnh vực Lao động – Thương binh xã hội với thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

- Niêm yết công khai, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 158 thủ tục hành chính thuộc 12 lĩnh vực, gồm: Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và xã hội, Văn hóa-thông tin và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và đào tạo, Công tác dân tộc, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Thanh tra; thông tin số điện thoại đường dây nóng của sở Nội vụ, lãnh đạo UBND thị xã, UBND phường. Qua đó tiếp nhận, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa được kiện toàn thường xuyên, đảm bảo đủ số lượng và đúng chuyên môn để kịp thời giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân. Thực hiện một cửa điện tử trên 12 lĩnh vực với 158 thủ tục và ứng dụng phần mềm hộ tịch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Trong 9 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết 3.579 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 800/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh. Kết quả đánh giá: đơn vị xếp loại tốt, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoàn thành 100% nhiệm vụ.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính:

Tổ chức bộ máy của UBND phường ổn định, cơ cấu sắp xếp các vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND phường đúng quy định. Quy định cụ thể từng chức năng, nhiệm vụ của các cán bộ, công chức chuyên môn nên không trùng lắp chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các ngành trực thuộc UBND phường.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Công tác khen thưởng và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy định. Cán bộ, công chức thường xuyên được tạo điều kiện để bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. UBND phường ban hành quy chế văn hóa công, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền. Thường xuyên nhắc nhỡ, đánh giá việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan của cán bộ, công chức, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm.

Cải cách tài chính công:

Tiếp tục thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP. Thực hiện chi tiêu đúng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; đảm bảo chế độ khoán kinh phí đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước:

Cán bộ, công chức phường thường xuyên cập nhật, tự nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc cũng như giải quyết TTHC. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính như máy tính được kết nối Internet, máy scan, máy in, máy lạnh...Ứng dụng các phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn như: phần mềm một cửa điện tử, phần mềm Hộ tịch, văn phòng điện tử Egov, chữ ký số, phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị 1022...

Áp dụng ISO trong hoạt động:

Thực hiện áp dụng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 sang ISO 9001-2015 trong giải quyết các thủ tục hành chính tại địa phương.

Đạt được kết quả trên là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, Chính quyền trong công tác CCHC, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng với phương châm " Vì dân phục vụ" góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của điạ phương. Đa số đội ngũ cán bộ, công chức đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, với tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân cao, thái độ vui vẻ, hướng dẫn tận tình, chu đáo nên đã góp phần quan trọng trong công tác CCHC, đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên làm cơ sở để áp dụng thực hiện công tác cải cách hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác rà soát TTHC phát hiện vướng mắc, khó khăn chưa được thực hiện thường xuyên do sự phối hợp giữa các ngành trong việc thực hiện rà soát đôi khi chưa đồng bộ, thống nhất. Công tác tuyên truyền về CCHC cũng như các thủ tục hành chính trong Nhân dân chưa sâu rộng, hình thức tuyên truyền chưa phong phú nên còn nhiều lĩnh vực người dân khi liên hệ giải quyết các TTHC chưa hiểu rõ quy trình giải quyết. Việc ứng dụng chữ ký số trong ký chứng thực văn bản chưa thực hiện thường xuyên do lãnh đạo thay đổi.


  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay3,184
  • Tháng hiện tại41,627
  • Tổng lượt truy cập1,009,376
hkg
e office
hd nop hs truc tuyen
ke hoach phat trien nganh
sdt
hoc tap bac ho
cong dvc truc tuyen
hop thu dien tu
Cong bao tay ninh
tayninh online
an toan giao thong
cchc
cong khai minh bach
gop y du thao
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây